Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG GRUNDEJERFORENING
Stiftet 1. marts 1901


  NAVN:  
§ 1. Foreningens navn er Silkeborg Grundejerforening.  
     
§ 2. HJEMSTED:  
  Foreningens hjemsted er Silkeborg.  
     
§ 3.1 FORMÅL:  
  I samarbejde med andre lignende foreninger og interesseorganisationer at fremme og varetage medlemmernes interesser som grundejere overfor lovgivningsmagten og statens udøvende organer samt overfor de kommunale myndigheder.  
§ 3.2 At yde medlemmerne hjælp og vejledning med hensyn til lejeforhold og naboretsforhold.  
§ 3.3 At afholde medlemsmøder med henblik på drøftelse af og orientering om aktuelle grundejerspørgsmål, herunder lejelove, skattelove med relation til fast ejendom, samt forhold, der har relation til en ejendoms forsyning med varme, vand og kloakafløb.  
§ 3.4 At virke for, at foreningens medlemmer repræsenteres i nævn, kommissioner og institutioner, der direkte eller indirekte berører grundejerstanden.  
§ 3.5 At indstille medlemmer af foreningen til huslejenævn og boligret.  
§ 3.6  At medvirke til at billiggøre driften af medlemmernes ejendomme, f.eks. ved fælles forsikrings- og indkøbsaftaler.  
§ 3.7 At formidle, at de af foreningens medlemmer, der måtte ønske dette, kan overdrage administrationen af deres ejendom(me) til en person eller et selskab, der er kyndig heri.  
     
  MEDLEMSSKAB:  
§ 4.1 Enhver ejer af fast ejendom - herunder ejerlejlighed og andelsbolig - beliggende i Silkeborg og omliggende kommuner, kan optages som medlem.  
§ 4.2 Aktie- og anpartsselskaber, der ejer fast ejendom, kan ligeledes optages som medlem. Almennyttige boligselskaber kan kun optages efter bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde.  
§ 4.3 Når et medlem er optaget i foreningen, fortsætter medlemskabet indtil skriftlig udmeldelse har fundet sted med to måneders varsel til udløbet af et kalenderår.  
§ 4.4 Bestyrelsen kan nægte optagelse som medlem, ligesom bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, hvis han handler imod foreningens interesser. Den pågældende kan herefter indanke denne afgørelse for førstkommende generalforsamling, hvor bestyrelsens beslutning, for at være gyldig, skal godkendes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.  
     
  KONTINGENT:  
§ 5.1 Det årlige medlemskontingent fastsættes efter bestyrelsens forslag på foreningens ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflertal af de repræsenterende medlemmer.  
§ 5.2 Kontingentet opkræves een gang årligt umiddelbart efter den ordinære generalforsamling og skal være betalt senest hvert års 1. april. Efter dette tidspunkt kan der tillægges et gebyr til administration og fornyet opkrævning efter bestyrelsens bestemmelse.  
     
  GENERALFORSAMLINGER:  
§ 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
§ 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingentet for det nye regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
 
§ 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen og skal bekendtgøres i den lokale dagspresse mindst 8 dage og tidligst 14 dage før afholdelsen.  
§ 6.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
§ 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer retter skriftlig anmodning til bestyrelsen derom med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde foranlediger bestyrelsen herefter indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat.  
§ 6.6 Alle beslutninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger tages ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger om vedtægtsændring og om foreningens opløsning, jfr. § 6.7.  
§ 6.7 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  
§ 6.8 Er halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget øvrigt er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned med varsel iht. § 6.3. en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte medlemmer.  
§ 6.9 Såfremt det vedtages at opløse foreningen, skal generalforsamlingen træffe beslutning om anvendelse af foreningens formue.  
§ 6.10  Over forhandlingerne på foreningens generalforsamlinger skal der føres en protokol, der underskrives af den på generalforsamlingen valgte dirigent.  
     
  BESTYRELSE:  
§ 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.  
§ 7.2 Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Den råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.  
§ 7.3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at to, resp. tre medlemmer afgår det ene år og tre, resp. fire medlemmer det andet år. Genvalg kan finde sted. Valget foregår skriftligt, hvis et medlem forlanger det.  
§ 7.4 Bestyrelsen vælger af sin midte hvert år en formand og en næstformand samt en kasserer, hvis der ikke er antaget en lønnet medhjælp hertil.  
§ 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.  
§ 7.6 På bestyrelsesmøder, der indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det, træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
§ 7.7 Bringes antallet af bestyrelsesmedlemmer ved vakance under 5, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.  
§ 7.8 Bestyrelsen kan nedsætte fornødne arbejdsudvalg og kan antage lønnet medhjælp, herunder en daglig leder af sekretariatet.  
§ 7.9 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening, men bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura.  
     
  REGNSKAB OG REVISION:  
§ 8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
§ 8.2 Kassereren/sekretariatschefen udarbejder årsregnskabet, der tilstilles formanden, som foranlediger det fremsendt til revision.  
§ 8.3 Regnskabet skal være udarbejdet senest den 15. januar, og revisionen afsluttet senest in den udgangen af januar, hvorefter det fremsendes til bestyrelsen til godkendelse og underskrift. Mindst 8 dage før generalforsamlingen fremlægges det på foreningens  kontor til eftersyn for foreningens medlemmer.  
§ 8.4 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret revisor. Valget gælder for et år ad gangen.  
     
     
Disse vedtægter afløser tidligere vedtægter af 4. marts 1985.  
     
Således vedtaget på Silkeborg Grundejerforenings ordinære generalforsamling den 23. februar 1994 og en ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 1994.  
     
Formand Poul Norup - Næstformand Jan Skytte Pedersen
N.H. Bjørumslet - Kaj Jørgensen - Lars Kruse - Torben Larsen - Poul Schou